„Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00024

Támogatás összege (Ft): 88.810.952.-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2021.06.14 – 2021.09.26.
 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulóinak közel 20 %-a hátrányos helyzetű, ezért fontos feladatunknak érezzük, hogy az esélyegyenlőség folyamatosan érvényesüljön tevékenységeink során. Kiemelt küldetésünk az egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára. Ez a projektben résztevevő intézmények kiválasztásánál is fontos szempont volt.

A projekt tematikájának meghatározása az általános iskolai korosztály életkori sajátosságaihoz igazodik. A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez. Az élményalapú ismeretelsajátítás segít abban, hogy a tanulás belső motivációja erősödjön, a tanulók személyisége fejlődjön, a tanulói közösség megerősödjön. A projekt lebonyolítása során alkalmazott kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység elsősorban a személyes és társas kapcsolati kompetenciát fejleszti. Tervezzük a Magyar Versmondók Egyesületének és programszolgáltatók bevonását a programok megvalósításába. A résztvevő tanulók önismerete fejlődik, önbizalma erősödik, jobban elfogadja önmagát és elismeri mások erősségeit. A tanulás újfajta megközelítése, a programba beépített pályaorientációs elemek segítenek a reális jövőkép kialakításában, ezáltal hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenéséhez.

További céljaink:

-           A tematikus nem formális és informális programok megvalósulása során a tanulók számára biztosítjuk az önálló ismeret/ tapasztalatszerzési lehetőségeket.

-           A gyakorlatorientált iskolai tananyag közvetítése, sikerélményhez juttatja a gyerekeket.

-           A program megvalósítása során célunk a tanulók egészséges személyiségfejlesztése, önértékelésük javítása, a negatív önbecsülés helyreállítása.

-           A folklór hagyományőrző műsor megvalósításával a célunk, hogy legyenek nyitottak a kultúra, a hagyomány, a népszokások megismerésére. Tartsák tiszteletben, ápolják nemzetünk hagyományait. Ismerjék meg a minket körülvevő népek kultúráját, hagyományait népmeséken és népdalokon keresztül.

-           Interaktív pályaorientációs foglalkozás megvalósításával a tanulók reális képet alkothatnak önmagukról, készségeikről, jártasságaikról. Előkészítjük a jövőbeli szakmájuk, hivatásuk kiválasztását. Tudatosodik Bennük, hogy a tanulás érték.

-           Az Irodalmi szerepjáték során megismerik és gyakorolják a megfelelő kommunikációt, a helyes magatartásformákat. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit.

-           A sportjátékok során fejlődik kudarctűrő, konfliktuskezelő képességük, megvalósul a stresszoldás.

-           A csapatjátékokban formálódik együttműködési készségük, személyes és társas kapcsolati kompetenciájuk.

-           Az együttes tevékenységek során, a közösen átélt élmények hatására fejlődik a közösség.

-           A Kézműves foglalkozások teret biztosítanak a tanulói kreativitás kibontakozásának, a tehetséggondozásnak, miközben fejlődik a gyerekek önkifejezése, esztétikai, kulturális tudatossága.

-           Enyhítünk a tanulók szociális helyzetből eredő hátrányokon az integrált oktatás és az inkluzív nevelés alkalmazásával.

2021. június 21 -25. ill. június 28 - július 2. között 20-20 gyermek vett részt a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban. A nyári napközis jellegű tábor legfőbb célja az volt, hogy a gyerekek ismerjék meg a régmúlt életmódját, életvitelét, szokásait. A hét során számos érdekes, interaktív programon vettek részt a tanulók. Feledhetetlen volt Mónus József harci cél- és távlövő íjász világbajnok elsöprő erejű előadása, a remek hangulatú drámajátékos foglalkozások, a középkori játszótér játékainak kipróbálása, a földesi Madársuli bemutatója, vagy éppen a múzeumpedagógiai foglalkozás a nyíregyházi Skanzenben. A külső programszolgáltatók mellett a megvalósító pedagógusok is érdekes programokkal készültek: a gyerekek kézműveskedtek, táncoltak, cserjéket ültettek, sportoltak, helytörténeti túrán vettek részt.

GalériaFotókDátum: 
csütörtök, március 17, 2022 - 12:15

Ajánlott oldalak